​​Basiscontract Arbodienst

Direct ARBO verzorgt onmiddellijk een basiscontract voor u. Klik op de knop hiernaast en vul uw gegevens in. Wij stellen het contract voor u op, zodat u voldoet aan de wettelijke eisen. Bent u nog niet zeker over hoe u de dienstverlening wilt inrichten? Geen probleem! Wij staan klaar om u te adviseren en u te helpen bij het maken van de juiste keuzes. Neem contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen ondersteunen bij het voldoen aan de vereisten voor arbodienstverlening. 

Wetswijziging Arbowet

Sinds 1 juli 2017 heeft de overheid verschillende wetswijzigingen doorgevoerd die aanzienlijke gevolgen hebben voor elke werkgever in Nederland. Deze nieuwe wetgeving stelt eisen aan de afspraken met betrekking tot de inrichting van arbodienstverlening door werkgevers en vereist dat deze zorgvuldig worden vastgelegd. Een van de essentiële vereisten is de invoering van het basiscontract.

Het basiscontract fungeert als een bindende overeenkomst die werkgevers verplichtingen oplegt met betrekking tot de inrichting van de arbodienstverlening. Het doel is ervoor te zorgen dat werknemers toegang hebben tot goede arbeidsomstandigheden en adequate gezondheidszorg op de werkvloer.

Om te voldoen aan deze nieuwe wettelijke bepalingen en ervoor te zorgen dat uw organisatie in lijn is met de recente regelgeving, raden wij u aan om tijdig een basiscontract af te sluiten. Het basiscontract wordt opgesteld volgens de geldende normen en draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers.

Eisen basiscontract

De zes genoemde eisen voor het basiscontract dragen bij aan een goede beroepsuitoefening van de bedrijfsarts:

 1. Mogelijkheden tot een bezoek aan de werkplekken door de bedrijfsarts:

  • De bedrijfsarts moet de mogelijkheid hebben om de werkplekken te bezoeken. Dit draagt bij aan een grondige beoordeling van de werkomgeving en de mogelijke gezondheidsrisico’s die daaruit voortkomen.
 2. Second opinion: de werknemer heeft het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts:

  • Werknemers hebben het recht om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. Dit waarborgt objectiviteit en geeft werknemers vertrouwen in het advies dat zij ontvangen.
 3. Open spreekuur: Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen raadplegen. Gezondheidsvragen naast de al bestaande spreekuurcontacten bij verzuimbegeleiding kunnen dan gesteld worden:

  • Werknemers moeten toegang hebben tot een open spreekuur waar zij de bedrijfsarts kunnen raadplegen, niet alleen in het geval van verzuim, maar ook voor algemene gezondheidsvragen. Dit bevordert preventieve zorg en een proactieve benadering van gezondheid op de werkvloer.
 4. Overleg bedrijfsarts met medezeggenschapsorgaan, OR, personeelsvertegenwoordiging of vertegenwoordiger:

  • Regelmatig overleg tussen de bedrijfsarts en de medezeggenschapsorganen bevordert transparantie en zorgt ervoor dat de gezondheidsaspecten van de werkomgeving worden besproken en begrepen door alle betrokken partijen.
 5. Beroepsziekten: de overeenkomst moet duidelijk zijn over het opsporen, onderkennen en melden van beroepsziekten:

  • Het basiscontract moet helderheid bieden over hoe de bedrijfsarts beroepsziekten opspoort, herkent en meldt. Dit draagt bij aan het voorkomen en adequaat behandelen van gezondheidsproblemen die verband houden met de werkomgeving.
 6. Aanwezigheid van een duidelijke klachtenprocedure:

  • Het basiscontract moet voorzien in een duidelijke klachtenprocedure, zodat werknemers en werkgevers een formele route hebben om eventuele ontevredenheid of zorgen over de dienstverlening van de bedrijfsarts aan te kaarten. Dit waarborgt een eerlijke en transparante behandeling van klachten.

Nieuw document:
het basiscontract

Precies, het is inderdaad heel simpel. Alle afspraken met betrekking tot arbodienstverlening moeten worden vastgelegd in een zogeheten “basiscontract”. Hierin wordt gedetailleerd beschreven hoe de diensten door de arbodienst/arbodienstverlener worden uitgevoerd. Met dit contract kunt u aantoonbaar aanspraak maken op diensten en gecertificeerde deskundigen, zoals vereist door de wetgeving. Het basiscontract is daarmee niet alleen een juridisch document, maar ook een waardevol instrument om te waarborgen dat uw organisatie voldoet aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en gezondheidszorg voor uw medewerkers.

Wat betekent dit voor u?

Het aanpassen en vastleggen van het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst is niet alleen noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van de Arbowet, maar biedt tevens een uitstekend moment om belangrijke zaken opnieuw onder de aandacht te brengen. Aspecten als veiligheid, gezondheid, verzuim en duurzame inzetbaarheid verdienen speciale aandacht.

Bij Direct ARBO staan we voor u klaar om u hierbij te assisteren. Onze expertise reikt verder dan alleen het voldoen aan wettelijke eisen. Wij helpen u graag om de arbodienstverlening optimaal af te stemmen op uw specifieke behoeften en om samen te werken aan een veilige, gezonde, en productieve werkomgeving. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en ondersteuning. Uw welzijn en dat van uw medewerkers staan bij ons voorop.

Basiscontract arbodienst en bedrijfsarts