Driegesprek: einde aan conflict

Het kan altijd gebeuren dat er een situatie ontstaan waarbij de communicatie tussen werkgever en werknemer niet helemaal vlekkeloos verloopt. De ene partij is misschien iets eigenwijzer dan een ander of het kan zijn dat er wellicht iets is voorgevallen. Hoe dan ook, het blijft belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Hierbij is het slim om een neutrale partij te  betrekken, die het driegesprek kan begeleiden en sturen naar een oplossing. 

Driegesprek

Het betrekken van een derde partij in een gesprek voorkomt eventuele escalatie en brengt structuur in de communicatie. Direct ARBO levert alleen de beste gespreksleiders die voor een driegesprek en voor conflictbemiddeling ingezet kunnen worden.

Hoe werkt een driegesprek in de praktijk?

Het inzetten van een gespreksleider werkt heel simpel. Het belangrijkste is dat het gesprek op een locatie wordt gevoerd, waarbij iedereen zich prettig voelt. In de praktijk betekent dat voor een driegesprek vaak een neutrale locatie wordt gekozen. Dit kan bijvoorbeeld op het kantoor van Direct ARBO, maar in overleg natuurlijk ook een andere locatie zijn.

Voor aanvang van het gesprek heeft de gespreksleider contact met beide partijen om het “verhaal”  van hun kant te horen. De gespreksleider vormt zich dan een duidelijk beeld van de problematiek en maakt een inschatting van eventuele valkuilen.

Dan is het tijd voor het driegesprek. De gespreksbegeleider zal altijd duidelijk de “regels” aangeven voor het gesprek, zodat het voor iedereen duidelijk is wat elkaars verwachting is. Tijdens het gesprek is het de bedoeling om tot een oplossing  c.q. een acceptabele situatie te komen waarin iedereen zich kan vinden.

In incidentele gevallen kan het voorkomen dat het driegesprek onvoldoende draagkracht geeft om de dialoog tussen werkgever en werknemer weer op gang te brengen. De oorzaak hiervan kan zijn dat de betreffende problematiek “te diep” zit bij 1 of beide partijen en het vertrouwen in elkaar zo is geschaad dat een oplossing tijdens 1 gesprek niet kan worden gevonden. In deze gevallen kunt u er voor kiezen om een vervolgsessie met de gespreksleider te plannen of om te overwegen om mediation in te zetten.

Wanneer een driegesprek en wanneer mediation?

Een driegesprek is mogelijk bij de volgende voorwaarden:

– De communicatie tussen de partijen is verstoord, waardoor een gesprek (bijna) onmogelijk is geworden.
– Geen van de partijen kan zijn eigen wens / belang realiseren zonder betrokkenheid van de andere partij of met behulp van een externe autoriteit.
– Partijen hebben een geschil waarbij zij niet (meer) in staat zijn dit zelf op te lossen.
– De insteek van partijen is om afspraken c.q. compromissen te maken met de andere partij.
– De partijen willen het geschil niet voor de rechter (openbaarheid) brengen maar wensen wel vooraf afspraken vast te leggen te maken over onder andere de geheimhouding.

Kan niet aan deze voorwaarden worden voldaan, dan kan wellicht mediation voor u uitkomst bieden. Mediation heeft een formeler (juridisch) karakter dan een driegesprek. Alle afspraken worden vastgelegd in een z.g.h. Mediationovereenkomst.

En wat niet vergeten mag worden zijn natuurlijk de investeringskosten. De kosten voor een mediation zijn in verhouding aanzienlijk hoger dan voor een driegesprek. Uit onze ervaring blijkt dat in 90% een driegesprek voldoende draagkracht geeft om de dagelijkse gang van zaken met elkaar voort te zetten.

Direct ARBO, niet alleen direct voor elkaar, maar ook met elkaar.

Mediation en driegesprek

Mediation

Bij mediation wordt een onafhankelijke persoon (mediator) ingezet, die partijen bijstaat om een conflict op te lossen. Hij zorgt ervoor dat de belangen en standpunten van beide partijen duidelijk worden.

Rol van de mediator

Een mediator zal zich neutraal opstellen. U kunt de mediator zien als een gespreksleiders die ervoor zorgt dat elke partij in een open en veilige omgeving zijn of haar standpunt en argumenten naar voren kan brengen.

De mediator kan tijdens het mediationtraject vragen stellen en daarmee proberen het geschil en de belangen van beide partijen duidelijk te krijgen.

Het is tijdens de mediation de bedoeling is dat beide partijen zelf aan een oplossing van hun geschil werken. De mediator kan zelf ook suggesties doen voor mogelijke oplossingen. Als u er met de tegenpartij tot een oplossing te komt, zal dit door de mediator vaak worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Mediation berust op vrijwilligheid

Een van de belangrijkste uitgangspunten van mediation is de vrijwilligheid. Niemand kan gedwongen worden om aan mediation mee te werken. Deze vrijwilligheid zorgt ervoor dat beide partijen voldoende gemotiveerd zijn om het conflict op te lossen. De partijen hebben er met de inzet van een mediator bewust voor gekozen om te proberen het geschil op te lossen

Mediation en geheimhouding

Een belangrijk aspect van mediation is geheimhouding en vertrouwelijkheid. De partijen tekenen een overeenkomst waarin is vastgelegd dat alles wat er tijdens de mediationgesprekken besproken wordt, geheim blijft en niet met anderen wordt gedeeld.