Klachtenprocedure Direct ARBO

Feedback of klacht

Hoewel wij met uiterste zorgvuldigheid onze werkzaamheden uitvoeren, kan de situatie zich voordoen dat iemand, door wat voor reden dan ook, ontevreden is met de uitkomst hiervan.

Wij blijven graag met u in gesprek en nemen uw feedback altijd serieus. Samen komen wij altijd tot een oplossing.

Klacht over arbodienstverlening

De situatie kan zich voordoen, dat een geschil niet “zomaar” opgelost kan worden. In dat geval dient er formeel een klacht bij ons gemeld te worden via onze website.

Hieronder vindt u een kort overzicht van onze klachtenprocedure:

– Melden van de klacht
– Ontvangstbevestiging binnen 3 werkdagen
– Behandeling en beoordeling gegrondheid
– Uitspraak 
– Bezwaar mogelijkheid
– Mondelinge toelichting 
– Definitieve beslissing

Download hier de procedure met volledige uitleg.

klachtenprocedure bedrijfsarts

Klacht over bedrijfsarts


Deskundigen Oordeel | Oneens met bedrijfsarts

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de bedrijfsarts over arbeidsgeschiktheid, re-integratie of passend werk, kunt u bij het UWV een zogeheten Deskundigen Oordeel aanvragen. Lees hier meer informatie over het Deskundigen Oordeel.

Het UWV geeft op verzoek van een werknemer of werkgever een oordeel over:
• de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer
• de reïntegratie -inspanningen van de werknemer
• passend werk binnen het bedrijf voor de werknemer
• de re-integratie-inspanningen van de werkgever.


Second opinion | Verstoorde verhouding met bedrijfsarts

Kunt u met de bedrijfsarts samen niet meer door 1 deur, dan kunt u altijd een second opinion aanvragen. Uw casus zal dan opnieuw door een andere bedrijfsarts worden besproken en hij / zij zal u wederom de arbeidsgeschiktheid beoordelen. Lees hier meer over de second opinion.


Klacht over onprofessioneel handelen bedrijfsarts

Betreft het geschil van de werknemer het professioneel handelen van een bedrijfsarts, dan kan een klacht worden ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Klachten kunnen het medisch inhoudelijk handelen betreffen, maar ook bejegeningskwesties, of de gegevensuitwisseling. De werknemer moet de klacht richten aan het binnen het ambtsgebied van de bedrijfsarts gevestigde Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.


Klacht over aanstellingskeuringen

Heeft een (potentiële) werknemer een geschil over een aanstellingskeuring, dan kan hij terecht bij de Klachtencommissie Aanstellingskeuringen. Meer informatie over deze commissie is te vinden op www.aanstellingskeuringen.nl.