Vertrouwenspersoon

Vertrouwen in elkaar

Uw medewerkers kunnen op het werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag. Het is prettig als de betreffende medewerker met zijn of haar problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

Goed werkgeverschap

“Het gedrag van werkgevers (en leidinggevende) dat optimaal rekening houdt met de belangen en gevoelens van werknemers, vanuit de overtuiging dat dit voordeel heeft voor allen.”

Goed werkgeverschap is de basis voor een duurzame relatie tussen werknemer en werkgever. De werkgever moet zich actief inspannen en niet alleen voldoen aan wet- en regelgeving. Dit houdt in dat een werkgever actief moet controleren en beoordelen of alle voorschriften nageleefd worden.

Burgerlijk wetboek 7:611: De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

Arbeidsomstandighedenbeleid

De arbeidsomstandighedenwet schrijft (art. 3, lid 2) dat de werkgever binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid voert gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Onder psychosociale arbeidsbelasting vallen onder andere:

– Discriminatie
– Seksuele intimidatie
– Agressie en geweld
– Pesten
– Werkdruk

Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Echter blijkt uit uitspraken van rechters dat bij het niet aanstellen van een vertrouwenspersoon een belangrijke reden is om te oordelen dat er onvoldoende beleid ongewenste omgangsvormen is gevoerd. Discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten vallen binnen het beleid ongewenste omgangsvormen.

Aanstellen vertrouwenspersoon

Bedrijven kunnen, zo stelt het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in overleg met de ondernemingsraad kiezen voor een interne, externe vertrouwenspersoon of een combinatie hiervan. Het is niet verstandig om een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris, naast de reguliere taak, aan te stellen als vertrouwenspersoon. Dit kan conflicten in de reguliere taken tot gevolg hebben.

Direct een vertrouwenspersoon nodig?
Neem dan meteen contact met ons op.

Vertrouwenspersoon - #Metoo

Taken  vertrouwenspersoon

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

– Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben
– Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
– Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures
– Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming
– Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
– Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
– Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag
– Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is sprake van  een geheimhoudingsplicht !