Vertrouwenspersoon

Vertrouwen in Elkaar

In werkomgevingen kunnen medewerkers geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Het is van belang dat betrokken medewerkers terechtkunnen bij een vertrouwenspersoon om hun problemen te bespreken.

Goed Werkgeverschap

Goed werkgeverschap is essentieel voor een duurzame relatie tussen werkgever en werknemer. Het gaat verder dan voldoen aan wet- en regelgeving. Een goede werkgever houdt actief rekening met de belangen en gevoelens van werknemers, met het geloof dat dit voor alle partijen voordelig is.

Wetboek 7:611: De werkgever en werknemer zijn verplicht zich te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer.

Arbeidsomstandighedenbeleid

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moet de werkgever een beleid voeren, gericht op preventie en beperking van psychosociale arbeidsbelasting als onderdeel van het algemene arbeidsomstandighedenbeleid. Onder psychosociale arbeidsbelasting vallen zaken als discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk.

Aanstellen Vertrouwenspersoon

Hoewel er geen wettelijke verplichting is om een vertrouwenspersoon aan te stellen, tonen rechterlijke uitspraken aan dat het niet aanstellen ervan kan leiden tot het oordeel dat er onvoldoende beleid is gevoerd tegen ongewenste omgangsvormen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan daarom een belangrijk element zijn in het beleid tegen ongewenst gedrag.

Bedrijven kunnen, in overleg met de ondernemingsraad, kiezen voor een interne, externe vertrouwenspersoon of een combinatie van beide. Het is echter niet aan te raden om een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris, naast hun reguliere taken, aan te stellen als vertrouwenspersoon om conflicten in de reguliere taken te voorkomen.

Direct een Vertrouwenspersoon Nodig?

Neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Taken van een Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft diverse taken, waaronder:

 • Eerste Opvang van Werknemers:

  Verzorgen van de eerste opvang van werknemers die lastiggevallen zijn en behoefte hebben aan hulp en advies.

 • Informele Oplossingen Onderzoeken:

  Nagaan of informele oplossingen mogelijk zijn.

 • Informeren over Andere Oplossingsmogelijkheden:

  Het slachtoffer informeren over alternatieve oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

 • Begeleiden bij Klachtenprocedures:

  Desgewenst begeleiden van werknemers als ze de zaak willen aankaarten bij een klachtencommissie of het management.

 • Doorverwijzen naar Hulpverlenende Instanties:

  Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, zoals een mediator.
 • Voorlichting Geven over Aanpak van Ongewenst Gedrag:

  Het verstrekken van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.

 • Adviseren en Ondersteunen van Leidinggevenden en Management:

  Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

 • Registreren van Gevallen van Ongewenst Gedrag:

  Het bijhouden en registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon behandelt alle informatie van werknemers vertrouwelijk en is onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.