Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek is een ergonomisch onderzoek wat als doel heeft het verminderen van fysieke belasting en het voorkomen van arbeidsverzuim. Er wordt een analyse van de ergonomische werkomstandigheden gemaakt. Dit wordt vervolgens gecombineerd met een persoonsgericht onderzoek. Hieruit volgt advies over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten. Deze bevindingen uit het werkplekonderzoek worden in een rapport aan u teruggekoppeld.

Een werkplekonderzoek is dus een combinatie van enerzijds het ergonomisch onderzoeken en instellen van de werkplek en anderzijds advies over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten op de werkplek. Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht.

Een werkplekonderzoek doet ergonomisch onderzoek naar:

– Werkhoogtes
– Instellingen, afstellingen en opstellingen
– Hulpmiddelen
– Aanpassingen en advies
– Werkhouding en beweging
– Fysieke belasting
– Omgevingsfactoren, zoals het klimaat, verlichting, geluid en trillingen
– Veiligheid
– Het werkgedrag, de organisatie, werkverhoudingen en het voorkomen van werkdruk / stress

Voordelen van een werkplekonderzoek

– Tijdig voorkomen van klachten en bestaande klachten te verminderen
– Voorkomen van verzuim
– Kostenbesparing
– Verbeteren arbeidsomstandigheden
– Aantoonbaarheid “goed werkgeverschap”

Preventief (beeldscherm) werkplekonderzoek

Doel en opzet ergonomisch advies

Iedere medewerker krijgt een individueel advies over de instelling van de bureaustoel, de bureauhoogte, de computeropstelling en de werkwijze. De adviezen worden vastgelegd in een individuele rapportage.

Na de instructie is iedere bezochte medewerker van de organisatie:

– in staat zijn of haar werkplek in te richten op de hoogte van een juiste werkhouding
– zich bewust van zijn of haar rol bij het realiseren van een gezonde werkwijze

Maatwerk

Na een intake wordt een advies op maat gemaakt. In de toekomst kan de organisatie gebruik blijven maken van dit advies door dit in het persoonlijk dossier van de medewerker te archiveren. Bij eventueel verzuim kan de medewerker aangesproken worden op het opvolgen van deze adviezen.

Organisatie-advies

Op basis van alle individuele informatie (mits van toepassing) wordt een overstijgend rapport gemaakt. In deze managementrapportage komen de aspecten te staan die tijdens het advieswerk zijn opgevallen. Deze informatie is bijvoorbeeld te gebruiken bij het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie(RI&E).

Rendement

Zowel voor werkgever als werknemer heeft ergonomisch advies voordelen:

– structureel aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid
– minder kans op claims
– minder kosten werkplekonderzoeken
– tevreden werknemers (aandacht is het toverwoord)
– optimaal gebruik werkplek
– terugdringen verzuimkosten

Dit ergonomische advies is inclusief:
– individueel advies
– per medewerker een individuele rapportage. Deze informatie kan aan de medewerker worden verstrekt en gekoppeld worden aan het personeelsdossier
– bij meerdere medewerkers: groepsrapportage. Deze informatie kan gebruikt worden bij het ontwikkelen van een preventief beleid
– telefonische evaluatie per medewerker na 6 tot 8 weken

Werkplekonderzoek

Curatief werkplekonderzoek

Inleiding

Het werkplekonderzoek heeft als doel om op basis van de klachten de risico’s op de werkplek en in de werkwijze te inventariseren. Na een analyse en overleg met de betrokkenen wordt een advies op maat gegeven. Wanneer hulpmiddelen een duidelijke verbetering tot gevolg zullen hebben, zullen wij zoveel mogelijk rekening houden met het beschikbare budget en (indien mogelijk) adviseren over het gebruik van subsidies.

Uitvoering

Indien akkoord wordt gegaan met de offerte, wordt binnen 5 werkdagen een afspraak gemaakt voor de uitvoering van het werkplekonderzoek. Het werkplekonderzoek wordt inhoudelijk met de leidinggevende voorbesproken. Tijdens het werkplekonderzoek wordt een gesprek gevoerd met de betrokkene.

De volgende zaken komen aan de orde:

– Klachten (ontstaan, voorgeschiedenis, beleving, coping)
– Interventie (indien uitgevoerd) van de werknemer en werkgever naar aanleiding van de klachten
– Behandeling van de klachten

Taak / functie analyse, rekening houdend met:
– werkplek
– werkhouding/-wijze
– werktaken
– werktijden
– werkdruk
– privé-situatie

Observatie werkplek en werkhouding / werkwijze

Bij de taak/functie analyse hoort een observatie waarbij de werkplek en de werkwijze in kaart wordt gebracht. De werknemer wordt op de eigen werkplek geobserveerd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de werksituatie.

Bespreken oplossingsmogelijkheden

Naar aanleiding van de anamnese en de observatie wordt een advies gemaakt. De leidinggevende en de medewerker worden bij dit besluitvormingsproces betrokken. Advies wordt gegeven voor korte en lange termijn. Korte termijn oplossingen richten zich zoveel mogelijk op het wegnemen van de klachten en daarmee het voorkomen van uitval door verzuim. Adviezen op de langere termijn richten zich op het wegnemen van de oorzaak (indien deze duidelijk is). Indien het mogelijk is de oorzaak meteen weg te nemen wordt dat natuurlijk gedaan.

Rapportage

De uitkomst van het werkplekonderzoek wordt binnen een week verstuurd naar de leidinggevende.

De rapportage bestaat uit:
– uitgangssituatie
– conclusie op basis van het werkplekonderzoek
– aanbevelingen voor verbetering van de werksituatie en het terugdringen van klachten

Een kopie van het werkplekonderzoek wordt verstuurd naar de werknemer.

Evaluatie

Na 6-8 weken wordt contact met uw organisatie opgenomen om het werkplekonderzoek te evalueren.